კონფიდენციალურობის დაცვა

“Togo Georgia”- მომსახურების ყველა პროცესს მაქსიმალურად გამჭვირვალეს ხდის, მათ შორის, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვიცავთ ჩვენი მომხმარებლების პირად ინფორმაციას. აქ აღწერილია თუ როგორ ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს, რომელსაც ვიღებთ, როდესაც მომხმარებლები ურთიერთობენ ჩვენს ვებ – გვერდზე, მობილური აპლიკაციებით და სხვა სერვისებით (ერთობლივად ვუწოდებთ “სერვისს”).გთხოვთ, გაეცნოთ“Togo Georgia”- სერვისის გამოყენებისსრულპირობებს

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას დროდადრო შევცვალოთ კონფიდენციალურობის დაცვის წესები. ცვლილებების შემთხვევაში განახლებული ვერსია დაუყოვნებლივ გამოქვეყნდება ვებგვერდზე და სამსახურის მობილურ აპლიკაციაში, მნიშვნელოვანი ცვლილებების შემთხვევაში მომხმარებლებს ეცნობებათ ელ.ფოსტით ან სხვა გზით.

რამონაცემებსვაგროვებთ?

მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს, თუ რა სახის მონაცემთა გადასაცემად არის მზად, მაგრამ ყველა ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, გარკვეულწილად საჭიროა მომსახურების უზრუნველსაყოფად, იმისდა მიხედვით, თუ მომსახურების რომელ ნაწილთან იმოქმედებს მომხმარებელი: ვებგვერდი, აპლიკაცია, დამხმარე მომსახურება თუ სხვა. ჩვენ ვიყენებთ ამ მონაცემებს ქვემოთ აღწერილი მიზნებისთვის. ჩვენ მიერ შეგროვებული მონაცემთა სფერო მოიცავს:

ანგარიშის შექმნის ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონი და გადახდის მეთოდი, როგორიცაა საკრედიტო ბარათის ინფორმაცია. გარკვეული პროდუქტების გამოსაყენებლად, შეიძლება გთხოვოთ მოგვაწოდოთ მართვის მოწმობის ასლი.

როდესაც მომხმარებლები დარეგისტრირდებიან ან იყენებენ მომსახურებას, ვიღებთ და ვამუშავებთ მონაცემებს მათი მდებარეობის შესახებ. მაგალითად, მომხმარებლისთვის უახლოეს toGO სკუტერების საჩვენებლად საჭიროა ინფორმაციის შეგროვება, ჩაწერა და დამუშავება, სადაც ამჟამად მდებარეობს მომხმარებლის მოწყობილობა. მოგზაურობის დროს ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ მდებარეობას, მარშრუტს და მოგზაურობის შესახებ სხვა მონაცემებს.

დახმარების სამსახურთან დაკავშირების ან სხვა გზით კომუნიკაციის შემთხვევაში, ჩვენ ვითხოვთ კონტაქტს ან სხვა ინფორმაციას კითხვაზე პასუხის გასაცემად. ჩვენ ვინახავთ დახმარების სამსახურთან კომუნიკაციის ისტორიას და ამ კომუნიკაციის დროს გადაცემულ ინფორმაციას, მათ შორის სატელეფონო ზარების ჩაწერას.

ჩვენ ვაგროვებთ ტექნიკურ ინფორმაციას მომხმარებლების ბრაუზერის, კომპიუტერის ან მობილური მოწყობილობის შესახებ, მაგალითად მოწყობილობის IP-მისამართის რეგისტრაციის ან მომსახურების გამოყენებისას. ჩვენ ვიყენებთ cookie-ფაილებს და მსგავს ტექნოლოგიებს მომსახურების უზრუნველსაყოფად. ეს აუცილებელია, მაგალითად იმისთვის რომ სმარტფონზე აპლიკაციამ დაიმახსოვროს პარამეტრები და ჩვენ შეგვეძლოს გავაანალიზოთ გარკვეული ინფორმაცია და შევქმნათ სერვისი კონკრეტული მომხმარებლისთვის.

სერვისების გამოყენებისას გარკვეულ მონაცემებს ვიღებთ მესამე მხარისგან , ყველაზე ხშირად ეს არის მარკეტინგისა და სარეკლამო საშუალებები.

როგორვიყენებთ ამ ინფორმაცია?

ჩვენ ვიყენებთ მომხმარებლის მონაცემებს, მათ შორის მომხმარებლის მდებარეობის ინფორმაციას, მხოლოდ იმისთვის, რომ:

მომხმარებლის მოთხოვნით ვუზრუნველვყოთ მათი მომსახურება, მათ შორის ანგარიშის მართვისა და მოგზაურობის ისტორიისთვის;

გავაკონტროლოთ, ვუთვალთვალოთ და მოვემსახუროთ ჩვენს სკუტერებს, მათ შორის სერვისის მიღების დროს;

გადასახადების დამუშავებას და ფასდაკლების უზრუნველყოფას, მაგალითად მოგზაურობის დასაწყებას გადახდის გარეშე;

მომხმარებლის თხოვნის საფუძველზე მივაწოდოთ ინფორმაცია მისი ანგარიშის შესახებ, მაგალითად ტრანსაქციების შესახებ და საჭიროების შემთხვევაში დავუკავშირდეთ მომხმარებლებს, საჭიროების შემთხვევაში ვაცნობოთ სერვისის წესების ცვლილებების შესახებ. იმ სფეროში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც მომსახურების გაწევა ხდება, ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვაგზავნოთ თხოვნა გამოკითხვაზე ან მარკეტინგულ შეტყობინებებზე, ინფორმაციის ჩათვლით სამსახურის ახალი მახასიათებლების და გაუმჯობესების შესახებ;

საჭიროების შემთხვევაში, შევასრულოთ ჩვენი სამართლებრივი ვალდებულებები, მათ შორის, სამართლებრივი მოთხოვნების დაცვა კანონმდებლობის ჩარჩოებში;

გამოვავლინოთ, გამოვიძიოთ და თავიდან ავიცილოთ ქმედებები, რომლებიც შეიძლება არღვევდეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და მომსახურების პირობებს, ან ნებისმიერი უკანონო ქმედება, რომლის შემთხვევაში ხდება სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, მათ შორის უცხოეთის წარმომადგენლებთან; ვითანამშრომლოთ მესამე მხარესთან, როგორც ეს აღწერილია ქვემოთ.

ვისშეიძლებამონაცემებიგადავცეთ?

ზოგჯერ, მომსახურების შესახებ მომხმარებლის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, ჩვენ მომხმარებლის მონაცემების გადაცემა შესაძლებელია შვილობილ კომპანიებსა და პარტნიორებზე, მომსახურების მიმწოდებლებსა და მესამე მხარეებზე როცა ჩვენ დავრწმუნდებით რომ ეს პროცესი უსაფრთხოა. აქ მოცემულია ის, ვისთანაც შეგვიძლია ნაწილობრივ გავუზიაროთ მონაცემები:

პარტნიორებს და მომსახურების მიმწოდებლებს. მომსახურების უზრუნველსაყოფად ჩვენ ვთანამშრომლობთ სანდო პარტნიორებთან და მომწოდებლებთან. ეს მოიცავს გადახდის დამუშავებას, მომხმარებელთა მხარდაჭერას, მარკეტინგს ან აქციებს. მაგალითად, ჩვენ ვუზიარებთ ინფორმაციას საკრედიტო ბარათის ემიტენტებს გადასახადების დამუშავებისა და თანხების დაბრუნების მიზნით.

მესამე მხარეები. ზოგიერთი საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის წაშლისას, როგორიცაა სახელი, ტელეფონი და ელექტრონული ფოსტის მისამართი (თუ მოცემულია) და მიღებული ინფორმაციის სხვა მომხმარებლების ანალოგიურ ინფორმაციასთან გაერთიანებისას, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ, გავყიდოთ, გავუკეთოთ ლიცენზია და გავუზიაროთ მონაცემები. ეს შეიძლება იყოს მესამე მხარის მიერ გაზიარებული სამგზავრო ინფორმაცია, კვლევის, ბიზნესის ან სხვა მიზნებისათვის. მაგალითად, toGO თანამშრომლობს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ქალაქის სატრანსპორტო მოძრაობის სპეციფიკისა და მოცულობის შესასწავლად.

ჩვენ შეგვიძლია ინფორმაციის გადაცემა სახელმწიფო, მარეგულირებელ და სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მხოლოდ კანონით გათვალისწინებული საფუძვლებით, ოფიციალური მოთხოვნის შესაბამისად, სამსახურის ტერიტორიაზე მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესასრულებლად. ეს ხდება თაღლითობის და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა უკანონო ქმედებების გამოვლენის, გამოსაძიებლად, აღსაკვეთად და აღმოფხვრის მიზნით, აგრეთვე სამსახურის მომხმარებლების, საზოგადოების წევრების, სამსახურის თანამშრომლების ან მესამე პირების ქონების ან ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად. ინფორმაციის გადაცემა შესაძლებელია სახელმწიფო უწყებებში, სამსახურის კანონიერი უფლებებისა და საკუთრების დასაცავად, ზომების მიღება უკანონო მოქმედებების ან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის შემთხვევაში, მომსახურების პირობებში მითითებული მომსახურების გამოყენების პირობების შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.

ToGeorgia-ს სერვისთან დაკავშირებული კომპანიები. ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ ინფორმაცია დაკავშირებულ კომპანიებს მომსახურების შეთავაზების მიზნით, მათ შორის სხვადასხვა ქალაქებსა და ქვეყნებში.

ბიზნესის რეორგანიზაციის შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია გავაზიაროთ მომხმარებლის ინფორმაცია, როგორც გაყიდვის, შერწყმის ან ამ ღონისძიებებისთვის მომზადების ნაწილი.

ჩვენ ასევე შეგვიძლია გავაზიაროთ აგრეგირებული, ანონიმური ან დე-იდენტიფიცირებული ინფორმაცია, რომლის გამოყენება არ შეიძლება მესამე პირებისთვის კონკრეტული პირის იდენტიფიკაციისთვის, მათ შორის, ზემოთ ჩამოთვლილი მესამე მხარის ტიპები.

მონაცემთაგამოყენებისიურიდიულისაფუძველი

კონფიდენციალურობის დაცვის ფარგლებში, ToGeorgia ეყრდნობა ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენების, გაზიარების და ნებისმიერი სხვა დამუშავების საფუძველს ამ დოკუმენტში აღწერილი მიზნებისთვის:

მონაცემები საჭიროა მომსახურების უზრუნველსაყოფად და მომხმარებლის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. მაგალითად, ჩვენ არ შეგვიძლია მომსახურება, თუ არ გვაქვს ინფორმაცია ბილინგის შესახებ, ან მდებარეობის მონაცემები;

როცა სერვისის მომხმარებლებმა თანხმობა განაცხადეს ინფორმაციის დამუშავებაზე და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ თანხმობის მოხსნა;

ეს აუცილებელია იურიდიული ვალდებულებების შესასრულებლად, როგორიცაა სამართალდამცავი ორგანოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებლობა;

სამსახურის მომხმარებლებისა და თანამშრომლებისა და საზოგადოების წევრების ინტერესების დაცვა;

ეს ნებადართულია კანონით, ჩვენ შეგვიძლია დავამუშავოთ მონაცემები საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე.

სად შეიძლება ინფორმაციადამუშავდეს

ToGeorgia –გლობალური სერვისია, რაც ნიშნავს რომ ჩვენ ვმუშაობთ ჩვენი მომხმარებლების მონაცემებით მთელ მსოფლიოში, მაგრამ მკაცრად, მომსახურების მიწოდების მხვრივ და უსაფრთხო გზით.

რამდენხანსინახებაინფორმაცია

ჩვენ ვინახავთ ინფორმაციას იმ პერიოდის განმავლობაში, რამდენადაც ეს აუცილებელია მომსახურების მიწოდებსთვის ან მომხმარებლის მიერ ანგარიშის წაშლამდე, ან იმის მიხედვით, თუ რასაც შეიძლება მოითხოვდეს შესაბამისად მოქმედი კანონით ან სხვა მიზეზების გამო.

ToGeorgia-ს სერვისის მიწოდებამდე ჩვენ შეგვიძლია მოვითხოვოთ თქვენი პასპორტის ან მართვის მოწმობის ასლი, როდესაც ვითხოვთ მართვის მოწმობის ასლს, ჩვენ ვამოწმებთ დოკუმენტს და ვინახავთ მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რაც აუცილებელია მომსახურების უზრუნველსაყოფად.

როდესაც მომხმარებელი წაშლის თავის ანგარიშს, შეიძლება დამატებითი დრო დაგვჭირდეს, რომ მთლიანად ამოვიღოთ ინფორმაცია ჩვენი მონაცემთა ბაზებიდან და სისტემის ჟურნალებიდან. ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევინახოთ ინფორმაცია დისტანციური ანგარიშებიდან თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად, გადასახადების შეგროვების, მომხმარებლის შეთანხმების აღსრულების, იურიდიული ვალდებულებების შესრულების ან ჩვენი კანონიერი უფლებების დაცვის მიზნით.